Οικοσελίδα    Χρήσιμοι Συνδέσμοι    Επικοινωνήστε μαζί μας
English
Αποστολή

Οι σκοποί της Ιπποδρομιακής  Αρχής Κύπρου, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της είναι:

  1. Να προάγει και ελέγχει το άθλημα των ιπποδρομιών σε ολόκληρη την Κύπρο.
  2. Να ενθαρρύνει, βελτιώνει και συντονίζει την παραγωγή ιπποδρομιακών αλόγων.
  3. Να εκδίδει και αφαιρεί άδειες σε ιπποδρόμους, λειτουργούς, προπονητές, αναβάτες κλπ. υπό όρους και συνθήκες που κρίνει ορθές.
  4. Να οργανώνει, διευθύνει ή εποπτεύει τη λειτουργία σχολής αναβατών, και να ενεργεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, ο οποίος να συνάδει στην εφαρμογή των αντικειμενικών της σκοπών.
  5. Να συντάσσει κανονισμούς ιπποδρομιών, για να εφαρμόζονται σε όλες τις ιπποδρομίες στην Κύπρο οι οποίες διεξάγονται κάτω από την αιγίδα της Ιπποδρομιακής Αρχής.
Ιστορικό
Αποστολή
Διοίκηση
Καταστατικό
Εκθέσεις